Złudzenie odrzucenia u twórcy

  • czy kogoś on rani? (jeśli tak, nie publikuj!)
  • czy jest konstruktywny i można na jego podstawie coś zmienić? (“masz krzywy nos” to może być prawda, ale twórca prawdopodobnie niewiele z tym zrobi aby Cię uszczęśliwić).
  • czy da się to napisać kulturalniej? (“może warto do następnego filmu wrzucić jakieś jednolite tło, bo ta tapeta z kaczuszkami bardzo mnie rozprasza” brzmi lepiej od “masz beznadziejną tapetę za plecami! prawie się porzygałem”)

Dlaczego o tym piszę?

  • Kolega nagrał jeden film na YouTube. Dostał DWA negatywne komentarze. Przestał nagrywać.
  • Znajomy napisał tekst na blogu. Po miesiącu dostał JEDEN negatywny komentarz. Jedyny pod jego tekstem. Przestał pisać.

Złudzenie odrzucenia

Co możesz z tym zrobić?

Przez brak pozytywnej informacji zwrotnej od odbiorcy, miliony twórców na świecie poddaje się i porzuca pisanie, nagrywanie i wszelkie inne formy aktywności w sieci.

--

--

Człowiek żyjący i nauczający w Internecie. Publicysta, programista, admin. https://mrugalski.pl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store