Rok 2050 — fikcja polityczna

Rok 2050

Rok 2051

Rok 2052

Rok 2053

[fotomontaż]

Rok 2054

  • pytanie beneficjentów, czy zgadzają się na przerzucenie na kogoś innego kosztów swoich benefitów zawsze kończy się tak samo.
  • wiele osób nie rozumie działania ekonomii i korelacji między pewnymi zjawiskami. Oceniają to co jest tu i teraz. Próba pokazania im związków przyczynowo-skutkowych przeważnie kończy się wyśmianiem i/lub atakiem personalnym
  • każdą, nawet najbardziej oczywistą wpadkę rządu da się przedstawić jako sukces
Wolisz 500zł do ręki, czy usunięcie podatku dochodowego?
Interesująca wypowiedź na temat piernikowego 500+

--

--

Człowiek żyjący i nauczający w Internecie. Publicysta, programista, admin. https://mrugalski.pl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store