Przygotowałem zestawienie tego, co najlepiej sprzedawało się w ubiegłym roku na mojej grupie z promocjami IT na Facebooku. Zestawienie obejmuje tylko produkty grupy Helion, a lista posortowana jest według liczby sprzedanych sztuk. Nie jest to oczywiście kompletna lista — to jest nasze grupowe TOP200.

Pierwsza pozycja została kupiona około 200 razy, a ostatnia dokładnie 10 razy.

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o promocjach z branży IT, dołącz do grupy na Facebooku lub zapisz się na powiadomienia mailowe.

Człowiek żyjący i nauczający w Internecie. Publicysta, programista, admin. https://mrugalski.pl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store